Dobrynya iz Razdolia
(Donja)

pedigree

owner: S.Uvarov, kennel "Iz Razdolia"