Porhai iz Razdolia

pedigree

owner: G.Azarova, Voronej, Russia

 

 

4 years and 6 months