Vedunya iz Razdolia
Int CH, LVJ, LV, LTU, ESTI, BALT.CH

pedigree

owner: Pasma Ergle, Latvia