Chernaja Golubka

pedigree

owner: G. Azarov, Voronez, Russia.

8 years